1. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej https://www.intecker.com/.

2. Administratorem danych jest INTECKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP:5833448342, Adres: Siennicka 25a, 80-758 Gdańsk, Polska. Kontakt z administratorem danych: info@intecker.pl

3. Definicje

 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.intecker.com/ 
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony,

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Informacje i cel zbierania danych

Kontakt oraz formularz kontaktowy

 • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego.
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz.
 • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Dane osobowe są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na Stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. Używamy analizy danych usługi Google Analytics oraz Google Signals, aby lepiej poznawać zachowanie i trendy on-line oraz Twoje preferencje marketingowe. Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE. Jeśli nie wyraziłeś zgody na personalizację reklam, Google nie będzie zbierał Twoich danych w ramach usługi Google Signals. Jeśli taka zgoda została wyrażona, Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej usługi. Będą one jednak przetwarzane w formie zanonimizowanej i zagregowanej, tak aby użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na personalizację reklam nie mogli zostać rozpoznani.

6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych,
 • prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Na Stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Privacy policy – english

 1. This privacy policy describes the principles of handling personal data within the website https://www.intecker.com/.

 2. The data controller is INTECKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5833448342, Address: Siennicka 25a, 80-758 Gdańsk, Poland. Contact with the data controller: info@intecker.pl

 3. Definitions

Website – the website available at https://www.intecker.com/

User – any entity using the Website,

GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

 1. Information and purpose of data collection

Contact and contact form

The User may provide their personal data to the Administrator via the contact form. The data controller of the User’s personal data is the Administrator. The Administrator guarantees the confidentiality of all personal data provided to them. The data entered in the contact form will be processed for the purpose of responding to the inquiry sent. Providing data is always voluntary but necessary to take action by the User for which the form is intended. The Administrator does not disclose the data provided to them to any third parties. Personal data is collected with due diligence and properly protected against access by unauthorized persons. Personal data is stored for customer service purposes for an indefinite period and is not used for marketing purposes.

Embedded content from other websites

Articles on the Website may contain embedded content (e.g., videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the same way as if the User visited a specific website directly. Websites may collect information about the User, use cookies, attach additional external tracking systems, and monitor interactions with embedded material, including tracking interactions with embedded material if the User has an account and is logged in to that website.

Server logs

Using the Website involves sending queries to the server where the Website is stored. Each query sent to the server is saved in server logs. Logs include, among other things, the User’s IP address, server date, and time, information about the internet browser, and operating system used by the User. Logs are stored and kept on the server. The data stored in server logs is not associated with specific individuals using the Website and is not used by the Administrator to identify the User. Server logs are only auxiliary material used to administer the Website, and their content is not disclosed to anyone other than persons authorized to administer the server.

 1. We use Google Analytics and Google Signals data analysis services to better understand online behavior and trends, as well as your marketing preferences. These entities are required to comply with the rules set forth in the EU-US Privacy Shield program concerning the collection, use, and storage of personal data of European Union citizens (Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Privacy Shield) and contractual clauses adopted by the EU Commission. If you have not consented to personalized advertising, Google will not collect your data as part of the Google Signals service. If such consent has been given, your data will be processed as part of this service. However, they will be processed in an anonymized and aggregated form, so that users who have consented to personalized advertising cannot be identified.

 2. The User has the following rights:

right of access: you have the right to access the personal data known to us, right to rectification: you have the right to supplement, correct, delete, or block personal data at any time, right to object to processing, right to data portability, right to withdraw consent to the processing of personal data for a specific purpose if the User has previously given such consent.

 1. Personal data is collected with due diligence and properly protected against access by unauthorized persons. The Website uses a secure communication encryption protocol (SSL).

 2. We reserve the right to change this policy, which may be influenced by the development of internet technology, any changes in the law regarding the protection of personal data, and the development of our website. All changes will be visibly and understandably communicated.