Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Cookie Policy – english

The cookie policy has been prepared in accordance with the obligations arising from the amendment to the Telecommunications Law, which came into force on March 22, 2013. These obligations are similarly implemented throughout Europe as a result of the implementation of the European directive.

This cookie policy applies to services offered within this website (Service). The Service does not automatically collect any information, except for information contained in cookie files.

Cookies (so-called „cookies”) are computer data, in particular text files, which are stored on the end device of the Service User and are intended for using the Service’s websites. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, the time of storing them on the end device, and a unique number. The entity placing cookie files on the end device of the Service User and having access to them is the operator of this website.

Cookies are used for the following purposes:

adapting the content of websites to the User’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow recognizing the User’s device of the Service and properly displaying the website tailored to his individual needs; creating statistics that help understand how Service Users use websites, which enables improving their structure and content; Two basic types of cookie files are used within the Service: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files stored on the end device of the Service User until logging out, leaving the website, or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the end device of the Service User for the time specified in the parameters of the cookie files or until they are deleted by the User.

The following types of cookie files are used within the Service:

necessary cookie files, enabling the use of services available within the Service, e.g., authentication cookie files used for services requiring authentication within the Service; cookies used to ensure security, e.g., used to detect abuses in the authentication within the Service; performance cookie files, enabling the collection of information about how Service Users use websites; functional cookie files, enabling remembering the User’s selected settings and personalizing the User interface, e.g., in terms of the selected language or region from which the User comes, font size, appearance of the website, etc.; advertising cookie files, enabling the delivery of advertising content more tailored to the User’s interests. In many cases, the software used to browse websites (web browser) allows storing cookie files on the end device of the Service User by default. Service Users can change cookie settings at any time. These settings can be changed, in particular, in such a way as to block the automatic handling of cookie files in the web browser settings or inform about each placement of cookie files on the Service User’s device. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookie files are available in the software settings (web browser).

The Service operator informs that restrictions on the use of cookie files may affect some functionalities available on the Service’s websites.

Cookie files placed on the end device of the Service User and used may also be used by advertisers and partners cooperating with the Service operator.

More information about cookie files is available at https://www.aboutcookies.org/  or in the Help section of the web browser menu.